Pharmaceutical provision of affected individuals in conditions of special period

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52914/apmp.v2i1.28

Keywords:

organization and management of pharmacy, pharmaceutical provision, special period, affected individuals

Abstract

Studied the pharmaceutical support of affected individuals in the conditions of special period. The meaningful meaning is determined: special period; affected individuals and their close relatives. Particularities of the pharmaceutical provision of affected contingents of the population in the conditions of special period were studied. Proved that the analysis of the experience of economically developed countries is useful for the formation of a powerful and effective healthcare system in Ukraine for the pharmaceutical provision of affected and privileged categories of citizens in emergency situations. The necessity of further researches in the field of pharmaceutical provision of persons who suffered in the conditions of the special period is substantiated.

References

Volokh D.S. Farmatsevtychne pravo ta sudova farmatsiia v zakonodavchomu rehuliuvanni obihu likars'kykh zasobiv ta zdijsnenni farmatsevtychnoi diial'nosti. Ukrains'kyj visnyk psykhonevrolohii. 2015. T.23, vyp.3 (84), dodatok. S.155.

Daniliuk O.V. Farmatsevtychne pravo Ukrainy – osnova protydii nezakonnomu obihu fal'syfikovanykh likars'kykh zasobiv. Ukrains'kyj visnyk psykhonevrolohii. 2012. T. 20, vyp. 2, dodatok. S. 18.

Olijnyk P.V. Orhanizatsiia roboty aptek likuval'nykh zakladiv v umovakh likvidatsii naslidkiv nadzvychajnykh sytuatsij. Ukrains'kyj zhurnal ekstremal'noi medytsyny imeni H.O. Mozhaieva. 2014. T.15. №2. S.40-43.

Pastalytsia S.V. Optymizatsiia farmatsevtychnoho zabezpechennia patsiientiv pil'hovoho rezhymu na rehional'nomu rivni : avtoref. dysertatsii kand. farmats. nauk : 15.00.01 «Tekhnolohiia likiv ta orhanizatsiia farmatsevtychnoi spravy» / NFaU. Kh., 2010. 20 s.

Shmatenko O.P., Os'odlo H.V., Vlasenko O.M., Plieshkova O.V. Analiz dostupnosti likars'kykh zasobiv, iaki vykorystovuiut' dlia likuvannia vijs'kovosluzhbovtsiv iz poranenniamy ta travmamy holovnoho mozku. Farmatsevtychnyj zhurnal. 2019. № 1. S. 43-52. DOI: https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.19.04

Shapovalov V.V. (Jr.), Gudzenko A.A., Andrieieva V.V., Shapovalova V.А., Shapovalov V.V. Experience of the USA concerning and organization of healthcare system for the pharmaceutical provision for privileged categories of citizens [Online resource]. Annals of Mechnikov Institute. 2019. №1. Р. 81–87. URL: http://www.imiamn.org.ua/journal/1_2019/PDF/13.pdf. DOI: 10.5281/zenodo.2639521.

Gudzenko A. Experience of Finland in the field of pharmaceutical provision of certain categories of the population. Actual problems of medicine and pharmacy. 2020. Vol. 1 No. 1-2. URL: http://apmplmi.com/index.php/apmp/article/view/14.

Shapovalov V.V. (Jr.), Gudzenko A.O., Shapovalova V.A., Andrieieva V.V., Shapovalov V.V. Experience of Poland concerning and organization of healthcare system for the pharmaceutical provision for privileged categories of citizens. Proceeding of articles, the international scientific conference “Advance of Science”. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 17 May 2019 [Online resource]. Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2019. P. 16-22.

Gudzenko, A. A., Shapovalov, V. V., ShapovalovaV. А., Shapovalov, V.V. Organizational and legal, forensic and pharmaceutical researches of pharmaceutical provision for mental disorders of victims in the emergencies at regional level. Likarsʹka Sprava, (7-8), 149-157. https://doi.org/10.31640/JVD.7-8.2018(24). DOI: https://doi.org/10.31640/VD.7-8.2018(24)

Gudzenko A., Shapovalov V., Shapovalov V., Shapovalova V. Forensic pharmacy: analysis of complaints about the pharmaceutical provision for privileged categories of patients in Ukraine (experimental research). Science Review. 2021. V. 2. Iss. 37. P. 1 – 6. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglbal_sr/30042021/7517.

Orhanizatsiia farmatsevtychnoho zabezpechennia vijs'kovosluzhbovtsiv, iaki braly uchast' u bojovykh diiakh, na zasadakh farmatsevtychnoho prava / A.O. Hudzenko, V.V. Shapovalov (mol.), O.V. Semen'kova, V.O. Shapovalova, V.V. Shapovalov, D.V. Moskalenko. Science Rise: Pharmaceutical Science. 2016. №3 (3). S. 20–28.

Pro mobilizatsijnu pidhotovku ta mobilizatsiiu [Online resource]: Zakon Ukrainy vid 21.10.1993 r. № 3543-XII. Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1446-19.

Pro mobilizatsijnu pidhotovku ta mobilizatsiiu [Online resource]: Zakon Ukrainy vid 21.10.1993 r. № 3543-XII. Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1446-19.

Pro vijs'kovo-medychnu doktrynu Ukrainy: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy Pro Rekomendatsii parlaments'kykh slukhan'. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2015. №51, st.477.

Kryminal'nyj protsesual'nyj kodeks Ukrainy [Online resource]: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651-VI. Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page.

Medicine in the UK: from each – whenever possible, for everyone – on demand [Online resource]. URL: https://www.vz.kiev.ua/medytsyna-velykoyi-brytaniyi-vid-kozhnogo-po-mozhlyvosti-kozhnomu-po-potrebi.

Hayduchok, I. (2021). Pharmacotherapy of psoriasis support with antiphospholipid syndrome: ABC/VEN analysis of anti-viral drugs. SSP Modern Pharmacy and Medicine, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i1.4. DOI: https://doi.org/10.53933/sspmpm.v1i1.4

Published

27-08-2021

How to Cite

Gudzenko, A. (2021). Pharmaceutical provision of affected individuals in conditions of special period. Actual Problems of Medicine and Pharmacy, 2(1), 1–8. https://doi.org/10.52914/apmp.v2i1.28